FINANSE Z PASJĄ

Działamy nieszablonowo, rozumiemy potrzeby, jesteśmy ekspertami.

Zaostrzenie zakazu handlu w niedziele?

Coraz więcej sklepów otwiera się w niedziele pomimo zakazu ugruntowanego w ustawie. Posłowie chcą zaostrzyć zakaz i przymknąć dozwolone furtki.

Niedziela handlowa czy nie handlowa? Coraz mniej pada takich pytań. Przedsiębiorcy otwierają się wykorzystując luki w prawie. Najpopularniejszym wykorzystaniem jest otwarcie dodatkowej usługi jako placówka pocztowa. Co raz więcej sklepów ogólnopolskich stosuje ten sposób.

Przeciwni temu sposobowi są związkowcy, którzy oficjalnie strajkują ale na niewiele się to zdaje. Pozwy kierowane do sądów są masowo przez nich przegrywane. Nowelizacja prawa ma to zmienić, jak czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, niektóre placówki handlowe, które obecnie – na zasadzie wyjątku – mogą być otwarte w niedziele, będą musiały wykazywać, że co najmniej połowa ich przychodu pochodzi z przeważającej działalności. „Właściciele będą musieli prowadzić ewidencję miesięcznych przychodów z podziałem na kwoty uzyskane z przeważającej oraz pozostałej działalności (czyli np. piekarnia oddzielnie zaewidencjonuje sprzedaż pieczywa oraz pozostałych produktów, np. napojów)” – precyzuje „DGP”.

Na dzień dzisiejszy wielkim problem w nowelizacji tego prawa jest stwierdzenie o „przeważającej działalności”, ciężko to ustalić. Jeżeli ustawodawca chciałby to sprawdzać po kodach PKD może to być utrudnione. Polska klasyfikacja działalności jest za mało szczegółowa. Naszym zdaniem przed posłami dużo pracy aby sprostać wymaganiom związkowców można nawet powiedzieć, że pracy która okaże się być nierealna. Jedyne co jest pewne w tej nowelizacji to kary, które przewidują mandaty pieniężne od 1-100 tyś zł oraz zamknięcie lokalu w niedziele, druga kara wydaje się być najlżejszym wymiarem.

Aparat skarbu państwa szykuję usługę e-faktury

Administracja skarbowa tej jesieni planuje wprowadzić krajowy system wystawiania i odbierania faktur przez kontrahentów. Na starcie korzystanie z niego ma być dobrowolne. Dużym plusem tego systemu będzie szansa na szybszy zwrot VAT.   

Ministerstwo Finansów szykuje dla podatników VAT specjalny system administracji publicznej, który pozwoli na przekazywanie między wystawcami i adresatami dokumentów w postaci elektronicznej. Faktura ma mieć jednolity dla wszystkich wzór.

Technicznie każda faktura ustrukturyzowana będzie sporządzona w lokalnym lub chmurowym systemie księgowo-finansowym podatnika. W kolejnym etapie będzie przesłana do utrzymywanego przez administrację skarbową Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Tam zostanie przydzielony jej numer identyfikujący z oznaczeniem daty oraz dokładnego czasu i wtedy będzie ona uznana za wystawioną, a jednocześnie za otrzymaną przez odbiorcę.

Podatnik aby móc przeglądać, przesłać w formacie xml lub przekonwertować na PDF otrzymane dokumenty będzie musiał się uwierzytelnić. Dokumenty te będą mogły wystawiać lub mieć do nich wgląd inne podmioty, które zostały do tego uprawnione przez przedsiębiorcę np. biuro księgowe lub inna konkretna osoba. O takim uprawnieniu trzeba poinformować urząd skarbowy.

Nie będzie obowiązku korzystania z faktur ustrukturyzowanych przynajmniej na początku istnienia sytemu. Ministerstwa Finansów planuje, aby uruchomić system od października tego roku, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i obecnie już występujących w obrocie faktur. Kiedy korzystanie z e-faktur stanie się obowiązkowe? Według planu Ministerstwa Finansów stanie się to od 2023 r. Resort wzoruje system na podstawie trzyletniego doświadczenia jakie mają Włochy w tym temacie. 2017 r Włochy wprowadziły dobrowolny udział w systemie a od 2019 stał on się obowiązkowy.

Podatnicy, którzy znajdą się w tym systemie, otrzymają szybciej zwrot nadpłaconego podatku – do 40 dni, a nie 60, jak to jest przy zwykłym trybie rozliczeń. Oczywiście jak zwykle przy korzystaniu z przywilejów, i w tym przypadku trzeba będzie spełnić określone warunki. Do nowej preferencji będzie uprawniony tylko przedsiębiorca posiadający status podatnika VAT czynnego w ciągu 12 miesięcy poprzedzających okres, którego ma dotyczyć zwrot. Poza tym w czasie, za który będzie ubiegał się o zwrócenie nadpłaty, ma wystawiać tylko faktury ustrukturyzowane, a więc ani elektroniczne stosowane na rynku, ani papierowe. Podatnicy nie będą też musieli przesyłać na żądanie organów podatkowych plików JPK w zakresie obejmującym faktury ustrukturyzowane wystawione przez podatnika.

PRACA ZDALNA W KODEKSIE PRACY

Poznaliśmy wizję pracy zdalnej jaką ma rząd, pracodawcy i związki zawodowe. Rozmowy Rady Dialogu Społecznego (RDS) zakończyły się przygotowaniem projektu odpowiednich zmian Kodeksu Pracy, który trafił do konsultacji publicznych.

Z kodeksu znikną regulacje dotyczące telepracy, które budziły sporo wątpliwości praktycznych i nie nadążały za zmianami na rynku pracy. Przestaną też obowiązywać przepisy wprowadzone na czas pandemii, które dają podstawę prawną do organizowania pracy zdalnej. Nowe zapisy będą rozwiązaniami kompleksowymi, mają one obowiązywać po trzech miesiącach od zniesienia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Nowa koncepcja daje firmom indywidualne podejście do ustalania wykonywania pracy zdalnej wspólnie z zatrudnionym Pracownikiem. Taka otwartość jest spowodowana tym, że ustawodawca nie jest w stanie przewidzieć wszystkich wytycznych kierowanych do zatrudnionych osób. Ponadto z uwagi na fakt, że w większości przypadków obowiązki służbowe w takim trybie są realizowane w mieszkaniach lub domach pracowników, uprawnienia pracodawców ogranicza obowiązek poszanowania czyjejś prywatności i wkroczenia w tę sferę nie można narzucić z góry. Jednak, znowelizowany kodeks wskaże wytyczne co do zasad stosowania pracy zdalnej, koniecznych chociażby dla zapewnienia bezpieczeństwa osób ją wykonujących, określając zarazem obowiązki obu stron.

Praca zdalna będzie możliwa:

– gdy na jej stosowanie w danym przedsiębiorstwie przystaną wspólnie pracodawcy z pracownikami,
– na polecenie przełożonych w razie stanu nadzwyczajnego, w czasie epidemii czy gdy z przyczyn niezależnych od firmy nie będzie ona w stanie zapewnić zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych warunków na dotychczasowych stanowiskach,
– dla rodziców dzieci do czwartego roku życia, ciężko chorych i niepełnosprawnych,
– wszyscy zatrudnieni pracownicy będą mieli prawo do wykonywania pracy zdalnej – na własny wniosek – okazjonalnie do 12 dni w roku,

Takie uprawnienia pracowników nie oznaczają przy tym dla pracodawcy bezwzględnego obowiązku uwzględnienia ich wniosków, co jest istotne, gdy nie będzie możliwości do świadczenia pracy zdalnie. W przypadku rodziców wspomnianych dzieci odmowę może uzasadniać rodzaj ich obowiązków bądź organizacja pracy w firmie. Co ważne, wydanie z kolei jednostronnego polecenia wykonywania pracy zdalnej będzie wymagało oświadczenia pracownika, czy posiada do tego warunki lokalowe i techniczne, których przełożeni nie będą mieli prawa weryfikować. Jeśli nie złoży takiego dokumentu, nie będzie podstaw do skierowania go do takiej pracy w domu.

W sprawie zasad BHP pracodawca zostanie zwolniony z części obowiązków, jakie dziś stawia mu kodeks, gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki w pomieszczeniach firmowych. W lokalu zatrudnionej osoby świadczącej usługę pracy zdalnej właściciel firmy nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higieniczny stan pomieszczeń. Cała odpowiedzialność w tym przypadku spada na pracownika. Natomiast jego macierzysty zakład ma sporządzić ocenę ryzyka zawodowego, jakie może wystąpić w tym miejscu, opracować zasady oraz sposoby właściwej jego organizacji, ochrony przed zagrożeniami i postępowania w sytuacjach je stwarzających. Kontrola będzie możliwa pod warunkiem, że ją dopuszczą wewnętrzne porozumienia w firmie. Natomiast zgłoszenie wypadku przez pracownika będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie oględzin, aczkolwiek strony wspólnie ustalą ich termin.

NOWY POLSKI ŁAD

Zakłada wiele zmian podatkowych i ma obowiązywać od początku 2022 roku.

Czeka nas zmiana m.in.:
– podniesienia kwoty wolnej od podatku z 9 tys. zł do 30 tys. zł,
– zmiana wysokości progów podatkowych z 85 528 zł na 120 000 zł, pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony o 34 472 tys. zł, natomiast drugi próg podatkowy będzie rozpoczynał się po przekroczeniu kwoty 120 tys. złotych.
– od przyszłego roku składki ZUS będą płacić firmy na takich samych zasadach jak pracownicy. Składka zdrowotna będzie wynosić bowiem 1/3 stawki ryczałtu (np. ryczałt wynosi 12% – składka zdrowotna będzie wówczas równa 4%).
– Ulga dla klasy średniej pracującej – ulga nie będzie jednak przysługiwała osobom osiągającym przychody z tytułu umowy cywilnoprawnej, czy działalności wykonywanej osobiście. Ulga ma dotyczyć jedynie osób, których przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 do 133692 zł rocznie (5 700 – 11 140 zł miesięcznie). Projekt przewiduje rozliczanie ich miesięcznie lub rocznie.

30km/h w Brukseli

Od 1 stycznia 2021 r. 30 km / h będzie maksymalną prędkością w Brukseli (ograniczenie nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych, tramwajów i pługów śnieżnych), z wyjątkiem niektórych głównych ulic, gdzie maksymalna prędkość będzie wynosić 50 lub 70 km / h.

Na obszarach mieszkalnych, prędkość jest ograniczona do 20 km / h.

W linku poniżej można znaleźć interaktywną mapę, z dozwoloną prędkość od 1 stycznia 2021 r. w Brukseli.

https://ville30.brussels/map/

mPrawo jazdy

KKartaKartaZnika obowiązek wożenia ze sobą prawa jazdy w Polsce.

mPrawo jazdy to cyfrowy dokument z odwzorowaniem Twoich uprawnień do prowadzenia pojazdów.
Prawo jazdy to, korzysta z aktualnych danych, które znajdują się w rejestrach państwowych. Dokładniej z danych zawartych w Centralnej Ewidencji Kierowców (część Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców).

Zdjęcie w mPrawie jazdy pochodzi natomiast z mTożsamości (z Rejestru Dowodów Osobistych).

Wraz z mPrawem jazdy, pojawi się tam też licznik punktów karnych, dzięki któremu od ręki sprawdzimy stan swojego konta.
Co ważne, z mPrawo jazdy można korzystać tylko w Polsce.

Poniżej link do aplikacji cyfrowego prawa jazdy (mObywatel)

https://www.gov.pl/web/mobywatel/pobierz-aplikacje1

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

BIK, czyli biuro informacji kredytowej założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki. Jego zadaniem jest administracja danych i ich udostępnianie do analiz danej instytucji finansowej. Wszystkie informacje są dostarczane bezpośrednio z banków i firm udzielających kredyty konsumenckie. Do BIK-u nie są przekazywane tylko negatywne informacje o kliencie, pozytywne również.

Istnieją dwie metody oceny klienta:
● ocena punktowa,
● scoring kredytowy.
Ciekawą opcją w biurze informacji kredytowej jest możliwość pobrania raportu BIK. Można również aktywować opcję alertu, która daje powiadomienie sms, jeśli ktoś próbuje wziąć kredyt na Twoje dane.
Problem jednak pojawia się dla osób, które obecnie są za granicą bez dostępu do polskiego numeru telefonu oraz nie posiadają polskiego konta bankowego, czy też jest one firmowe, lub wspólne. Rozwiązaniem tego jest złożenie listownego wniosku o udostępnienie raportu z oceną punktową (bez scoringu kredytowego).
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze informacji kredytowej:
Tel.: +48 22 348 44 44

Karta eID

Nowy elektroniczny dowód tożsamości w Belgii, ma nowy wygląd, który zastępuje ten z 2002 r. Jest zatem zgodny z surowymi przepisami międzynarodowymi, których celem jest zwiększenie skuteczności kontroli tożsamości. Nowa karta jest więc jeszcze bezpieczniejszym i bardziej uniwersalnym dokumentem podróży.

Kilka ważnych zmian:

  • Nowa karta eID zawiera odciski palców. Ten nowy element został dodany w celu wzmocnienia walki z fałszowaniem tożsamości. Odciski palców pojawiają się tylko na chipie zbliżeniowym karty (brak centralnej bazy danych). Tylko właściwe organy mogą odczytać chip bez kontaktu. Integracja odcisków palców jest zgodna z rozporządzeniem europejskim 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r., Które zobowiązuje państwa członkowskie do umieszczania odcisków palców na swoich dowodach osobistych.
  • Zdjęcie jest po lewej, a nie po prawej stronie.
  • Na odwrocie karty pojawia się dziurkowany obraz zdjęcia.
  • Chip kontaktowy znajduje się na odwrocie karty, co wymaga włożenia karty w inny sposób do czytnika kart.
  • Wzmianka o obywatelstwie nie brzmi już „BELGE”, ale „BEL”, zgodnie z normami ICAO.
  • Mapa ma inny odcień koloru.

Nowa eID jest obecnie wydawana w kilku pilotażowych gminach.
Wszystkie gminy belgijskie powinny wydać tę nową kartę do końca roku.

Aktualnie będące w obiegu karty eID zostaną wymienione po upływie okresu ich ważności, przy zagubieniu, kradzieży, zniszczeniu karty, lub z innego powodu, np. Niepodobne zdjęcie, zmiana nazwiska.

WYPOWIEDZENIE OC

Wypowiedzenie umowy OC u większości ubezpieczycieli można złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera, mailem, faksem lub osobiście. Jeśli kończy Ci się umowa u aktualnego ubezpieczyciela, a nie zamierzasz jej kontynuować trzeba pamiętać, aby wypowiedzenie złożyć najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązywania polisy. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje dotychczasowe towarzystwo ubezpieczeniowe automatycznie przedłuży OC, ale nie oznacza to, że jesteś skazany na kolejny pełny rok u tego samego ubezpieczyciela. Po automatycznym przedłużeniu umowy można złożyć wypowiedzenie w dowolnym terminie, pamiętając, aby wykupić nową polisę i złożyć odpowiednie wypowiedzenie stosowane w przypadku podwójnego ubezpieczenia.

Za polisę, która została automatycznie przedłużona zapłacimy tylko za okres, w którym faktycznie byliśmy ubezpieczeni. Ubezpieczenia wykupione w systemie direct (internet, telefon) można wypowiedzieć w ciągu 30 dni i również zapłacimy tylko za okres, w którym byliśmy faktycznie ubezpieczeni. Ubezpieczenie OC, które mamy po wcześniejszym właścicielu pojazdu można wypowiedzieć w każdej chwili i nie będzie one przedłużone automatycznie.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Zdolność kredytowa jest zdolnością do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie zawartej przez bank i jest niezbędnym warunkiem do uzyskania kredytu. Każdy bank ma swoje własne metody i kryteria oceny zdolności potencjalnego klienta. Czasem zdarza się, iż dana osoba nie ma zdolności kredytowej, a otrzyma kredyt i jest to możliwe dzięki pewnego rodzaju zabezpieczeniom, które wymaga bank.
Na zdolność kredytową wpływa wiele czynników, ale jedne z najważniejszych to źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów wraz z ich systematycznością, wiek, ilość i wysokość posiadanych aktualnie kredytów i zobowiązań, wysokość wkładu własnego, liczba osób w gospodarstwie domowym, historia kredytowa, dodatkowe zabezpieczenia, okres kredytowania, waluta kredytu, jak również typ rat.
Zdolność kredytową można poprawić w znaczący sposób, korzystając z kilku prostych rad. Można zamknąć wszystkie aktualne karty kredytowe nawet te, z których się nie korzysta, ponieważ one również zaniżają naszą zdolność kredytową. Można również zamknąć debet na koncie, następnie, jeśli jest to możliwe to całkowita spłata innych zobowiązań, jeśli są one niewielkie. Można również zmienić typ rat z malejących na stałe lub wydłużyć okres kredytowania. Trzeba jednak pamiętać, iż te dwie ostatnie metody zwiększą całkowity koszt pożyczki. Kolejnym sposobem jest zmniejszenie wysokości kredytu lub uwzględnienie dodatkowego kredytobiorcy. Nie zaleca się również składania zbyt wielu wniosków kredytowych w krótkim czasie, ponieważ one również zaniżają naszą punktację. Osoby, które jeszcze nie posiadają żadnej historii kredytowej, mogą wcześniej wziąć coś na raty za nie wielką kwotę. Oczywiście trzeba to spłacić w terminie bez żadnych opóźnień i ten sposób również wpływa na poprawę zdolności kredytowej.

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA !

Coraz częściej słyszymy o próbach WYŁUDZENIA KREDYTU na czyjeś dane osobowe. Oszuści są coraz bardziej sprytni i pomysłowi.
W historii niejednokrotnie słyszeliśmy również, o wycieku danych osobowych firm, które przetwarzają nasze dane.

✅Ostrożności nigdy za wiele. Każdy z nas jest narażony na utratę dokumentu tożsamości lub kradzież danych osobowych.

✅Najprostszym i jednocześnie tanim rozwiązaniem jest system proponowany przez Biuro Informacji Kredytowej – ALERT BIK.⛔
System działa prosto i skutecznie, a jego cena to 24 złote rocznie.
Dostaniesz wiadomość SMS i e-mail, gdy w BIK pojawią się informacje o próbie uzyskania kredytu na Twoje dane.

✅System powiadomi Cię również, kiedy ktoś będzie Cię sprawdzał w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Dzięki temu dowiesz się np., że ktoś chce wyłudzić abonament komórkowy lub w Twoim imieniu zawiera umowę na dostawę gazu.

✅Alerty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Z poniższego linku, w kilka minut aktywujesz ALERTY BIK, bez wychodzenia z domu.

https://polskikredyteu.produktyfinansowe.pl/e/lead/1921/?source=lt

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI
Kontakt
Napisz do nas...